Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 1: Otvorenie – Megnyitó

Uznesenie 609/2020: Uznesenie k návrhu programu 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 06. februára
2020 v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Interpelácie a otázky
3. Správa o plnení uznesení
4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
5. Informácia o zmene ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov
6. Správa o výsledkoch kontroly NKÚ SR zameranej na systém podpory subjektov verejnej
správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v
regióne a prijatých opatreniach
7. Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 –
informatívna správa
8. Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Komárno do roku 2020
9. VZN mesta Komárno č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č.
3/2018
10. Návrh na schválenie VZN esta Komárno číslo …./2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta Komárno č. 10/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb
11. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na rok
2020
12. Návrh na opravu chodníkov v meste Komárno
13. Návrh na obnovu športových zariadení v meste Komárno
14. Návrhy na spolufinancovanie projektov Envirofondu
15. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2020
16. Žiadosti a návrhy na úseku športu
17. Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry a následného
personálneho obsadenia
18. Správa o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb
mesta Komárno na rok 2019
19. Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na
rok 2020
20. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno
na sociálne a zdravotné účely
21. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
22. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach
23. Návrh na schválenie termínu delimitácie školských jedální a výdajných školských jedální

24. Informatívna správa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS o využití účelového
príspevku na rekonštrukciu školských kuchýň a jedální
25. Informatívna správa o verejných obstarávaniach
26. Zmena v zložení Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
27. Rôzne
28. Záver


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0