Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 3: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Uznesenie 610/2020: Uznesenie na zmenu uznesenia č. 549/2019 z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 28. novembra 2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 549/2019 z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 28. novembra 2019 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer predaja pozemku, parcely registra „C“ č. 1639 o výmere 19 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Bc. A. T., rodeného T.,
s trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Komárne číslo 503/2019 zo dňa 30. októbra 2019, zverejnený
dňa 04.11.2019 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré
zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 1639 o výmere 19 m2, zastavaná plocha
a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Bc. A. T., rodeného T., s
trvalým pobytom 945 01 Komárno,
- ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko na pozemku je postavená
garáž, ktorú dlhodobo t.j. viac ako 11 rokov užíva žiadateľ,
2. kúpnu cenu pozemku za BDÚ, t.j. 45,20 eur/m2, celkom 858,80 eur,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej
výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti platí
kupujúci,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia“

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0