Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 3: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Uznesenie 611/2020: Uznesenie na zmenu uznesenia 555/2019 zo 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 28.11.2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 555/2019 zo dňa 28.11.2019 nasledovne:
uznesenie
555/2019
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje,
že zámer predaja pozemku, parcely registra „C“ č. 3678/1, vo výmere 1195 m2,
zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Mgr. M. R., rodeného
R., s trvalým pobytom 945 05 Komárno a Bc. R. R., rodeného R., s trvalým pobytom
945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 505/2019 zo dňa 30. októbra 2019, zverejnený dňa 04.11. 2019 na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase
zasadnutia MZ v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov,
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 3678/1, vo výmere 1195 m2, zastavaná
plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Mgr. M. R., rodeného R., s
trvalým pobytom 945 05 Komárno v podiele ½ k celku a Bc. R. R., rodeného R.,
trvalým pobytom 945 01 Komárno v podiele ½ k celku, ako prípad osobitného
zreteľa z dôvodu, že predmetný pozemok z jednej strany susedí s pozemkom vo
vlastníctve žiadateľov a s ďalších strán so železničnou traťou resp. chodníkom,
na danom pozemku sa nachádzajú inžinierske siete, z toho dôvodu nie je možné
na ňom realizovať stavebnú činnosť a vzhľadom na jeho dispozíciu nie je
predpoklad, že by mohol byť samostatne využívaný iným záujemcom,
2. kúpnu cenu pozemku podľa znaleckého posudku č. 191/2019, vypracovaným
Ing. Tiborom Szabóom, znalcom v odbore stavebníctvo, vo výške 12.800,00
eur,

za nasledovných podmienok:
- kupujúci uhradí sumu vo výške 5 ročného nájomného vo výške 9.600,00 eur
stanoveného znaleckým posudkom č. č. 191/2019, vypracovaným Ing. Tiborom
Szabóom, znalcom v odbore stavebníctvo z titulu bezdôvodného obohatenia za
užívanie pozemku bez právneho titulu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Stav hlasovania:   Neurčité, Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0