Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 3: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Uznesenie 612/2020: Uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 31.12.2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
31.12.2019.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0