Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 4.1: SÚHRNNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA ZA ROK 2019 - Beszámoló a 2019-es évben végzett ellenőrzésekről

Uznesenie 613/2020: Uznesenie k súhrnnej správe o hlavného kontrolóra za rok 2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
súhrnnú správu o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a podnetov v
podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2019.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0