Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 4.2: INFORMATÍVNA SPRÁVA o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

Uznesenie 614/2020: Uznesenie k informatívnej správe o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
1. Informatívnu správu č. 13/2019, predmetom ktorej bola kontrola dodržiavania zákona
č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov pri vybavovaní petícií v
podmienkach mestskej samosprávy a kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov pri kontrole č. 06/ÚHK/2017 u kontrolovaného subjektu Mestský
úrad v Komárne Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, IČO: 00 306525.
2. Informatívna správa o prevode, stave budovy bývalej Polikliniky a úkonoch vykonaných
na záchranu a jej využitie.
3. Informáciu o stave prebiehajúcich kontrol ku dňu 31.01.2020.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0