Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 6: TE-554/2020 Správa o výsledkoch kontroly NKÚ SR zameranej na systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne a prijatých opatreniach - Jelentés a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Ellenőrző Hivatala által végzett ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről

Uznesenie 615/2020: Uznesenie k Správe o výsledkoch kontroly NKÚ SR zameranej na systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne a prijatých opatreniach

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly NKÚ SR zameranej na systém podpory subjektov verejnej
správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne a
prijatých opatreniach.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0