Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 7: TE-562/2020 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019 – informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2019-es évben

Uznesenie 616/2020: Uznesenie k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia č. 98 až 109/2019 podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019
za obdobie december 2019.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0