Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 8: TE-559/2020 - Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Komárno do roku 2020 - Komárom város 2020-ig tartó hulladékgazdálkodási programjának jóváhagyási javaslata

Uznesenie 617/2020: Uznesenie na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Komárno do roku 2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
program odpadového hospodárstva mesta Komárno do roku 2020.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0