Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 11: TE-563/2020 Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 - Javaslat Komárom város tőkejellegű kiadásaira a 2020. évi programozott költségvetésből

Uznesenie 618/2020: Uznesenie k návrhu rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
rozpis kapitálových výdavkov z príjmov predaja majetku mesta na rok 2020, v zmysle
schváleného Programového rozpočtu na roky 2020-2022, UMZ č. 584/2019, vo výške
500 000,00 eur, podľa rozpisu v tabuľke 3A, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
uznesenia,
B/ berie na vedomie
prílohu č. 3B – rozpis investícií v záväznom poradí na rok 2020, ktoré budú schválené
a realizované z investičného fondu, po schválení záverečného účtu za rok 2019,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A /tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020.
2. dodržať výdavky jednotlivých položiek investičných výdavkov ako záväzné limity
na rok 2020.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0