Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 11: TE-563/2020 Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 - Javaslat Komárom város tőkejellegű kiadásaira a 2020. évi programozott költségvetésből

Uznesenie 619/2020: Uznesenie k návrhu na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A. berie na vedomie
predložený návrh na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov,
B. schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1) zníženie bežných výdavkov, program 8.7. odd. 06, položka 600 – Rezerva
poslancov, o sumu 188 500,00 eur,
2) zvýšenie bežných výdavkov, program 8.7 položka 600, o sumu 101 000,00 eur,
podľa tabuľky č.1 tohto uznesenia
3) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3. položka 700, o sumu 25 000,00 eur,
podľa tabuľky č.2 tohto uznesenia.
4) zvýšenie kapitálových výdavkov, rozpočtovej organizácie ZŠ s VJM Móra Jókaiho,
Ul. mieru č. 2, na vonkajšiu učebňu, o sumu 30 000,00 eur, podľa tabuľky č. 3
5) zvýšenie kapitálových výdavkov, rozpočtovej organizácie ZŠ s VJM Komárno, Ul.
Eötvösa č.39, na interaktívnu tabulu, o sumu 2 500,00 eur, podľa tabuľky č. 3
6) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3. položka 720 – účelový príspevok pre
COMORRA SERVIS na rozšírenie požičovne člnov, o sumu 30 000,00 eur, podľa
tabuľky č. 3
7) zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2020, na
strane kapitálových príjmov a na strane kapitálových výdavkov o sumu 30 000,00
eur, o účelový príspevok z rozpočtu mesta, na rozšírenie požičovne člnov.
Tabuľka č. 1, tabuľka č. 2 a tabuľka č. 3 tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia,
C. žiada
1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020,
2. Mgr. Katalin MÁTYÁS , riaditeľku ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č. 2
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /4 tohto uznesenia do rozpočtu
rozpočtovej organizácie na rok 2020,
3 . Ing. Petra Majera, riaditeľa ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č. 39
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /5 tohto uznesenia do rozpočtu
rozpočtovej organizácie na rok 2020,
4. Mgr. Tomáša Nagya, riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /7 tohto uznesenia do rozpočtu
príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0