Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 12: TE-564/2020 Návrh na opravu chodníkov v meste Komárno - Javaslat Komárno város járdáinak javítására

Uznesenie 620/2020: Uznesenie k oprave chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
Správu o stave a postupe súvislej ucelenej opravy chodníkov vo vlastníctve mesta
Komárno,
B/ schvaľuje
vykonanie súvislých ucelených opráv chodníkov vo vlastníctve a správe mesta Komárno
zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov, programu 4.2 v poradí:
- Chodník a spevnená plocha pred kultúrnym domom v Novej Stráž – 175 m2
- Chodník a spevnená plocha pred kultúrnym domom v Kave – 164 m2
- Spevnené plochy križovatky Komenského – Rákócziho – 75 m2
- Spevnené plochy križovatky Záhradnícka – Pohraničná pri BVTV a Prior – 186 m2
- Spevnené plochy križovatky Záhradnícka – Pohraničná pri Matici a ZŠ – 131 m2
- Ul.Jazerná (úsek od obchodu k soche Csokonaiho) – 115 m2
- Chodník pri Dome Matice Slovenskej medzi sochou a parkom – 190 m2
- Spojovací chodník na sídlisku Bašty - Selyeho ul. – 60 m2
- Úseky Eötvösovej ul.:
o Chodník pri trhovisku – 115 m2
o Chodník medzi Svätojánskou ul. a Potravinami – 345 m2
o Príjazd do Zber. surovín – 105 m2
o Chodník medzi ulicami Hviezdna a Pávia (strana vežiaky) – 360 m2
o Chodník medzi vjazdmi do školy a zdrav. strediska – 140 m2
- Ul. Komáromi Kacza – 360 m2
- Pohraničná (obojstranne)
- Slnečná (Od Ul. práce po Trstinovú a od Trstinovej po Ul. 29 augusta)
- Palatínova (od mosta po Kúpeľnú ul. obojstranne
- Dunajské nábrežie (Od Lehárovej po Elektrárenskú, strana mesto)
- Krížna (v MČ Nová Stráž)
- Ul. 29. augusta (obojstranne)
C/ ruší
uznesenie MZ č. 90/2019,

D/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
- zabezpečiť postupnú projektovú prípravu,
- zabezpečiť procesy VO podľa poradia do výšky schváleného rozpočtu.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0