Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 13: TE-565/2020 Návrh na obnovu športových zariadení v meste Komárno - Javaslat Komárom város sportlétesítményeinek felújítására

Uznesenie 621/2020: Uznesenie k obnove športových zariadení v meste Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
správu o postupe obnovy športových zariadení v meste Komárno,
B/ schvaľuje
vykonanie obnovy športových zariadení mesta Komárno zo schváleného rozpočtu
bežných výdavkov, programu 5.1 (zdroj 41 z účtu 642001-na športové zariadenia
v majetku mesta) v poradí:
Plánované obnovy Plánované náklady
Futbalové ihrisko v MČ Nová Stráž 25 000
Rekreačné stredisko na Alžbetinom ostrove 17 000
Ul. slobody - pri Žihadielku – budova a ihrisko 52 000
Multifunkčné ihrisko na VII sídlisku (Svätojánska ul.) 13 000
Multifunkčné ihrisko v Bauringoch 2 000
Multifunkčné ihrisko na Ulici Selyeho 6 000
Basketbalové ihrisko na Damjanichovej ul. - oplotenie 3 000
Tenisový kurt v Klube kajakárov 20 000
Basketbalové ihrisko pri kaplnke pri cintoríne 10 000
Skateboard ihrisko na brehu Váhu 5 000
Spolu - bežné výdavky mesto: 153 000
Futbalové ihrisko ZŠ na Ul. Práce 20 000
Futbalové ihrisko ZŠ Komenského 15 000
Spolu bežné výdavky - rozpočtové organizácie 35 000
Plánované investície Plánované náklady
Fitpark na Bubnovej – Hviezdnej a externý pingpongový
stôl 12 000
Spolu kapitálové výdavky
Celkom 200 000

C/ schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1) zníženie bežných výdavkov, program 5.1., odd. 08, položka 640 – Dotácie
na športové zariadenia v majetku mesta, o sumu 200 000,00 eur
2) zvýšenie bežných výdavkov, program 8.1., odd. 08, položka 600 – výdavky
na obnovu športových zariadení podľa tabuľky,o sumu 153 000,00 eur
3) zvýšenie bežných výdavkov, rozpočtovej organizácie ZŠ s VJM Komárno,
Ul. práce č.24, na obnovu futbalového ihriska, o sumu 20 000,00 eur
4) zvýšenie bežných výdavkov, rozpočtovej organizácie ZŠ J.Á. Komenského
Komárno, na obnovu futbalového ihriska, o sumu 15 000,00 eur
5) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., od 08, položka 700 – Fitpark
na Bubnovej – Hviezdnej a externý ping-pongový stôl, o sumu 12 000,00 eur
D/ žiada
1. Mgr. Béla Keszegha, primátora mesta Komárno
a) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C /tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020,
b) zabezpečiť postupnú projektovú prípravu,
c) zabezpečiť procesy VO podľa poradia do výšky schváleného rozpočtu,
2. PaedDr. Zuzanu Langschadlovú, riaditeľku ZŠ J.Á. Komenského, Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C /4 tohto uznesenia do rozpočtu
rozpočtovej organizácie na rok 2020,
3 . Mgr. Judit Károlyi Szikonya, riaditeľku ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce premietnuť
zmenu rozpočtu v zmysle bodu C /3 tohto uznesenia do rozpočtu rozpočtovej
organizácie na rok 2020.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

 

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0