Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 14.1: TE-566/2020 ZŠ M. Jókaiho – Jókai Mór AI

Uznesenie 622/2020: Uznesenie k spolufinancovaniu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM“

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Zníženie
energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM“,
B/ súhlasí
so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 16 674,64 eur. Celkové výdavky projektu: 212 180,14 eur,
C/ schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1. zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 06, položka 700 – z predaja
majetku, neurčená investícia, o sumu 16 675,00 eur,
2. zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 09, položka 700 – výdavky na
spoluúčasť projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra
Jókaiho v Komárne s VJM“ o sumu 16 675,00 eur,
D/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
2. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0