Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 14.2: TE-591/2020 ZUŠ – Művészeti Alapisklola Komárno

Uznesenie 623/2020: Uznesenie k spolufinancovaniu projektu „Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy Komárno“

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia
budovy Základnej umeleckej školy Komárno“,
B/ súhlasí
so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 1 636,14 eur. Celkové výdavky projektu: 32 718,14 eur,
C/ schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1. zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 06, položka 700 – neurčená
investícia z predaja majetku, o sumu 1 636,00 eur,
2. zvýšenie kapitálových výdavkov, Základnej umeleckej školy – výdavky na
spoluúčasť projektu s názvom „Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej
školy Komárno“ o sumu 1 636,00 eur,
D/ žiada
1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
a) postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
b) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020,
2. Františka Petra Dis.art, riaditeľa Základnej umeleckej školy Komárno, Letná
ul. 12
premietnuť zmenu do rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2020 v zmysle
bodu C/2 tohto uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0