Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 14.3: TE-590/2020 ZpS – Idősek otthona

Uznesenie 624/2020: Uznesenie k spolufinancovaniu projektu „Zníženie energetickej náročnosti Zariadenia pre seniorov Komárno“

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Zníženie
energetickej náročnosti Zariadenia pre seniorov Komárno“,
B/ súhlasí
so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 29 308,29 eur. Celkové výdavky projektu: 143 410,29 eur,
C/ schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
nasledovne:
1. zníženie kapitálových výdavkov, program 8.3, odd. 08, položka 700 – neurčená
investícia z predaja majetku o sumu 29 308,00 eur,
2. zvýšenie rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Komárne na strane kapitálových
výdavkov, na spoluúčasť projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti
Zariadenia pre seniorov Komárno“, o sumu 29 308,00 eur,
D/ žiada
1. Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
a) postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
b) premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2020,
2. Mgr. Hedvigu Polgárová, riaditeľku Zariadenia pre seniorov v Komárne
premietnuť zmenu do rozpočtu Zariadenia pre seniorov na rok 2020 v zmysle bodu
C/2 tohto uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0