Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 15: Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2020 - Javaslat pénzügyi támogatás megítélésére kulturális és művészeti tevékenységre a 2020. évre

Uznesenie 625/2020: Uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť podľa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu
mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť nasledovne:
1. 1. Správcovská n. o. , Lesná 173/32, 94501 Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Spoznaj históriu bášt II.“
2. 22MEDIA s.r.o. ,Tržničné námestie 4810,94501 Komárno
vo výške 700,00 eur na podujatie „Pravidelná online rubrika s názvom kam do
mesta“
3. Acoustic O.Z. Zlievarenská ul.2270/7, 94501 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „ Koncerty Tria Vadkerty- Sipos-Zsabka pre ZŠ
Komárna“
4. Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
vo výške 800,00 eur na „Letný tábor legenda Ríma 2020 KN“
5. Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „ Festival na otvorenie šk. .r. 2020/2021“
6. Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „ Festival detí a rodín“
7. Animátori KN, Jazerná 193/5, 94501 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „ Stretnutie z Mikulášom“
8. Animátori KN. Jazerná 193/5, 94501 Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie „ Predtáborové sústredenie animátorov“
9. BAD IDEA o. z. , Orgovánová 3413/2, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „ Marta Králiková - výročná autorská výstava“
10. Bíró Lucián , n .f. Biskupa Királya 30, 94501 Komárno
vo výške 200,00 na podujatie „ Kultúra, viera a vzdelávanie“
11. CDT Light&Sound s.r.o ,Bubnová ul.2784/4 , 94501 Komárno
vo výške 1 500,00 eur – KomRock
12. Centrum vzdelávania a rozvíjanie talentu, Kúpeľňa ul.1022/4,Komárno
vo výške 300,00 eur na tematický tábor „Kde bolo, tam bolo“
13. Cinebase s.r.o, Hadovce 10.945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na Komárno 360*
14. Cirkevná spojená škola Marianum MTE ,Ul. biskupa Királya 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Deň ľudovej rozprávky“
15. Detský kútik Žubrienka, Malá jarková 388/48 ,945 01Komárno, 945 01
vo výške 500,00 eur na podujatie „Celoročné aktivity, programy“
16. DIVADLO - BORÁROS IMRE SZINHÁZ PÁVIA 24/14 94501 KOMÁRNO
vo výške 500,00 eur na“ S Bohom za vlasť“
17. DRAMAŤÁK A REBELI O.Z.,NÁM. SV.ROZÁLIE 884/8 94501 KOMÁRNO
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Zviera študentský muzikál“
18. DRAMAŤÁK A REBELI O.Z.,NÁM.SV.ROZÁLIE 884/8 94501 KOMÁRNO
vo výške 500,00 eur na podujatie „Vianočná kapustnica“
19. EVENT N.O.,BUBNOVÁ UL. 2349/1 94501 KOMÁRNO
vo výške 700,00 eur na podujatie „Pesničky Rezső Seressa“

20. EVENT N.O.,BUBNOVÁ UL.2349/1 94501 KOMÁRNO
vo výške 700,00 eur na podujatie Metodika a nové trendy – umelecký prednes poézie
a prózy
21. Falka o.z. ,Malá jarková 14A, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Škola Šermu“
22. Fond Doroty Kanthovej, Záhradnícka 16, 945 01
vo výške 700,00 eur na podujatie „20. Výročie činnosti Doroty Kanthovej“
23. FRANKOVKA,O.Z.,UL.GEN.KLAPKU 2981/60 94501 KOMÁRNO
vo výške 300,00 eur na podujatie „Jarná koštovka“
24. Golden Leo s.r.o Konvalinková 2222/1,94501 Komárno
vo výške 300,00 eur na Mobilná informačná aplikácia mesta Komárno
25. GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA JAROSLAVA ŠULEKA ,POHRANIČNÁ 10, 94501
KOMÁRNO
vo výške 200,00 eur na podujatie „3.ročník projektu Deutsch macht spa„
26. Hansel reštaurácia,s.r.o Valchovnícká 21,945 01 Komárno
vo výške 200 eur na podujatie „Hudobné piatky“
27. Hansel reštaurácia, s.r.o Valchovnícka 21, 945 01 Komárno
vo výške 300 eur na „Narodeninové blusovanie u psa“
28. Hansel reštaurácia, s.r.o Valchovnícka 21, 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na „Letná blusová noc u psa“
29. Hansel reštaurácia, s.r.o Valchovnícka 21, 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na „Blusové vianoce“
30. Hansel reštaurácia, s.r.o Valchovnícka 21, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na „Pesfest“
31. Impulzus , Bubnová ul. 2784/4 O.Z., 945 01 Komárno,
vo výške 200,00 eur na podujatie „Populárnovedecký seminár 2020“
32. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „57.Jókaiho dni“
33. Jókaiho dni v Komárne, n.f., Nám. Kossutha 3, 945 01 Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Nové produkcie divadelného súboru GIMISZ“
34. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2, Komárno
vo výške 700,00 eur na podujatie „Oslava výročia narodenia M.Jókaiho –
odovzdanie ceny Jókaiho a oslavy dňa maďarskej prózy“
35. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, Palatínová 13, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „A magyar népmese napja“
36. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, Palatínová 13, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Oslavy Sv. Štefana “
37. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, Palatínová 13, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Oslavy 20. Výročia založenia združenia spojené
s výstavou a vydaním publikácie“
38. KANTANTÍNA O.Z. Vnútorná okružná 11/57, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Deň evanjelickej cirkvi –slávnostný koncert
komorného zboru “
39. Kassai škola jazdcov lukostrelcov O.Z.Nová Osada 4504, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Puszták Népe Lovas Viadal“
40. Klub priateľov Podunajského múzea v Komárno Palatínová 13, 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Organizovanie odborných prednášok, udržiavanie
hrobov významných osobností “
41. Knižnica J. Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01
vo výške 500,00 eur na podujatie „5. letný tábor – tvorivé dielne s čitateľmi“

42. Knižnica J. Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01
vo výške 200,00 eur na podujatie „5.ročník literárneho kvízu“
43. Knižnica J. Szinnyeiho, Eötvösova 35, 945 01
vo výške 200,00 eur na podujatie „5.ročník výtvarnej súťaže“
44. Komárňanský vozotajský, tradície zachovávajúci spolok - Komáromi
Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület, K.Thalyho 14, Komárno
vo výške 500,00 Cieľom spolku je zachovanie a odovzdanie tradícii pre budúce
generácie
45. Komáromi Folkfészek Népművészeti Műhely O.Z, Bratislavská cesta 1803, 945
01 Komárno
vo výške 300,00 eur na financovanie folklórneho súboru Feszty
46. Komáromi Folkfészek Népmüvészeti Műhely O.Z. Bratislavská cesta 1803, 945
01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie III. Tábor ľudovej hudby – „Tündérkert“
47. Kuckó O.Z. Eötvösa 2513/47, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Výstava skautov a pedagogické aktivity“
48. Mária Rádió Mirjam. o.z., Jókaiho 6 , 94501 Komárno
vo výške 500,00 na Prípravu a vysielanie regionálnych správ
49. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01
Komárno
vo výške 200,00 eur na vydanie zborníka z odborného sympózia „Spravodlivosť pre
všetkých“
50. Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Nitre, pobočka KN, Hradná 2, 945 01
Komárno
vo výške 200,00 eur Pútavá grafická prezentácia tematických okruhov z dejín so
vzťahom k mestu Komárno
51. Mládežníčka Organizácia v Komárne Komisz, ul. Sústružnícká 1367/14 94501
Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie Besedy v Komárne
52. N.O. Patrona Nostra, Rozmarínová č.2 94501 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Kultúra bez hraníc“
53. Nadácia – Kikötő, Mexikói cesta 47/A Budapest
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Civilný salón“
54. Nadácia Biskupa Királya, Ul. Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Deň maďarskej kultúry a poézie
55. Nadácia Biskupa Királya, Ul. Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
vo výške 1 200,00 eur na podujatie „Dobré slovo – Jó szó„
56. NatMed s.r.o. Komárno , Vnútorná okružná 176/9, Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Jazz a Víno v tieni bášt 2020“
57. OZ AVE s.r.o. Komárno Zlievarenská 2274/5, 945 01 Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie „Koncerty Pétera Emmera“
58. OZ Camerata Comorra 945 01 Komárno – Hradná 1 ,945 01 Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „22.Majstrovské kurzy komor. hudby“
59. OZ Concordia Chorus PT, Hradná 1 ,945 01 Komárno
vo výške 1 200,00 eur na podujatie „Jubilejný koncert z príležitosti založenia
speváckeho zboru“
60. OZ Dalafa PT, Kostolná 28, 945 01 Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „Multi-kultúrny festival súčasnej umeleckej tvorby
KÚT“
61. OZ ÉS PT, Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Pénteki szöszmötölés“
62. OZ ÉS PT Hlavná 34,94501 Komárno – Nová Stráž
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „Ekhós –szekér fesztivál“
63. OZ ÉS PT Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
vo výške 300,00 eur na podujatie „Deň poézie“

64. OZ ÉS PT Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
vo výške 500,00 eur na podujatie „Deň rodín“
65. OZ ÉS PT Hlavná 34, 945 01 Komárno – Nová Stráž
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Divadlo pre všetkých“
66. OZ FIGUR PT, Sústružnícka 1365/10, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „10.Jubilejný ročník tanečných domov v Komárne“
67. OZ Fotoklub Helios, Malodunajské nábrežie 4, 94501 Komárno
vo výške 1 000,00 eur na celoročnú činnosť fotoklubu
68. OZ Komárňanský okrášlovací spolok, Vnútorná Okružná 176/9, 94501 Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Komárňanský pivný festival 2020“
69. OZ KORZÁR – KOR - ZÁR PT, Zlievarenská 7/1 , 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Koncert hudobnej skupiny Korzár pre ZŠ a SŚ
Komárna“
70. OZ NEC ARTE NEC MARTE, Kováčska 11, 94501 Komárno
vo výške 1 200,00 eur na „Kultúrne večery s Norou Jankovič“
71. OZ NIKI Dance & Sport Polgári Társulás, Kolož 148/1, 945 01 Komárno – Ďulov
Dvor
vo výške 200,00 eur na podujatie „ Denný letný tábor NIKI Dance & Sport“
72. OZ Rácz Cello Quartett N.G.G. Ul. slobody 1748/3, 94501 Komárno
vo výške 500,00 eur na „Netradičné hodiny hudobnej výchovy pre ZŠ“
73. OZ Gaudium, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Adventný koncert komárňanských speváckych
zborov“
74. OZ Gaudium, Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Slágermúzeum – Spomienkový večer na Seress
Rezső“
75. OZ HEDERA – Borostyán Társaság, gen.Klapku 11/6, 945 01 Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „25. Festivál Borostyán“
76. OZ Kárpátia Sport - Polgári Társulás Dunajské nábrežie 42/3 , 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie Putovná výstava – „História aranycsapat“ z pohľadu
maďarskej tlače
77. OZ Kárpátia Sport - Polgári Társulás Polgári Társulás Dunajské nábrežie 42/3,
945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie Besedy o kultúre s kultúrou
78. OZ Kárpátia Sport - Polgári Társulás – Polgári Társulás Dunajské nábrežie 42/3,
945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie Deň maďarskej poézie v Komárne
79. OZ Kárpátia Sport - Polgári Társulás Polgári Társulás Dunajské nábrežie 42/3,
945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Netradičné hodiny dejepisu“
80. OZ Mák, Jókaiho14, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na Nahrávanie hudobného CD nosiča skupín Pengő a Árgyélus
81. OZ CITY REBOOT, Hviezdna 2357/11 , 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „MIX Festivál“
82. OZ Fonográf, gen. Klapku 64, 945 01 Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „ Organiovanie folklorného festiválu Fonográf“
83. OZ Franza Lehára, Strážná 2, 945 04 Komárno
vo výške 1 800,00 eur na „8.Lehárovo leto“
84. OZ Rév, Dôstojnícky pavilón, 94501Komárno
vo výške 1 000,00 eur na Divadelné predstavenie podľa predlohy Bélu Tarra
85. OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „VI. Komarátsky festival detí“
86. OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, Komárno
vo výške 2 000,00 eur na podujatie „Naše Vianoce VI.“

87. OZ Villa Camarum - Villa Camarum PT, Vnútorná okružná 176/3, Komárno
vo výške 300,00 eur KOMISZ – Komárňanský literárny salón
88. Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13,945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „ NEC ARTE, NEC MARTE historická súťaž „
89. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 Komárno
vo výške 200,00 eur na Meeting s členmi keramikov medzinárodnej výstavy*V4*
90. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10 Komárno
vo výške 300,00 eur na výstavu Vladimíra Kleina Umelecké sklo, sklenené sochy
91. PRO LIBRI, Ul. Eötvösova 35, 945 01, Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Sobotňajšie rozprávkové dopoludnia v knižnici“
92. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Klemen Terézia – Margitay Zoltán: Život
skladateľa operiet“
93. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Noc múzeí a galérií 2020“
94. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur „Míľniky XXIV. konferencia - Komárňanská sekcia v rámci
komárňanských dni“
95. Pro museum, Nám. gen.Klapku 9, 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Vydanie konferenčného zborníka Míľniky“
96. Pro museum, Nám. gen. Klapku 9, 945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Organizovanie umelecko-výchovného programu
pre žiakov základných škôl“
97. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
vo výške 600,00 eur na podujatie „EDUKOM“
98. Regionálne osvetové stredisko, Petőfiho 2,945 01 Komárno
vo výške 1 000,00 eur na podujatie „Kultkom“
99. Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínová, Rozmarínová ul. 1, Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „8.jesenný deň zdravia s Rozmarínkou“
100. Rodinné centrum Slunce n. o., Vážského brehu 152/14, 94501 Komárno
vo výške 700,00 eur na „Festival kreatívna krajina“
101. Slovenský zväz chovateľov, ul. Františkánov79/21 94501 Komárno ,oblastný
výbor SZCH Komárno,
vo výške 500 eur na podujatie „Usporiadanie výstav drobných zvierat“
102. Slovenský zväz včelárov, Košická 11/7, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „8. Medový festival ZO SZV Komárno“
103. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Ul.Biskupa Királya 302, 945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Pamätný deň na počesť Istvána Cornidesa“
104. SRRZ – RZ pri Materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským Dlhá 1
,94501 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Deň detí“
105. SRRZ – RZ pri Materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským Dlhá 1,
94501 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Vianočné dielničky“
106. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, 945 01Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Turnaj v scrabble v anglickom jazyku“
107. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, 945 01Komárno
vo výške 100,00 eur na podujatie „GO FOR GOLD súťaž v anglickom jazyku“
108. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Petöfiho2, 945 01
Komárno
vo výške 1 000,00 eur „Priemyslováci si s umením tykajú“
109. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Košická č. 8
Komárno
vo výške 500,00 eur na regionálnu výtvarnú súťaž žiakov špeciálnych základných
škôl“

110. Teátrum, Lipová 1,945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Slávnostné podujatia“
111. TÉKA OZ, Eötvösova 43/6, 945 01 Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie „Populárno-vedecký letný tábor 2020 pre mladých
bádateľov“
112. Združenie absolventov a pedagógov maďarského gymnázia v Komárne, Ul.
biskupa Királya 927/5 94501 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „Veľké stretnutie generácií“
113. Združenie absolventov a pedagógov maďarského gymnázia v Komárne, Ul.
biskupa Királya 927/5, 945 01 Komárno
vo výške 1 500,00 eur „ Tanečné úbory Palotás“
114. Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Eötvősa
vo výške 500,00 eur na podujatie „ Nákup zvukového technického vybaveni“
115. Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Ul. práce
vo výške 500,00 eur na podujatie „ Tarka délután“
116. Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös célokért
vo výške 300,00 eur na podujatie „ Používanie digitálnej kultúry – séria prednášok“
117. ZIPS n.o. Pevnostný rad 4643/228 ,945 01 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „Aktivity speváckeho zboru After Day“
118. ZIPS n.o. 945 01 Komárno Pevnostný rad 4643/228 ,945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Tabu témy –úprimne a odborne“
119. ZIPS n.o. 945 01 Komárno Pevnostný rad 4643/228 ,945 01 Komárno
vo výške 200,00 eur na podujatie „Rozprávky“
120. ZMR na SL ZO MŠ Františkánov, ul. Františkánov 20 ,94501 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „ Oslava 50. Výročia otvorenia MŠ
121. ZMRS pri gymn. H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Biskupa Királya
č.5 94501 Komárno
vo výške 300,00 eur na podujatie „XXVIII. Matematické dni Károlya Nagya“
122. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „X. ročník výtvarného tábora Harmos Károly“
123. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „XXV. ročník Komárňaských pedagogických dní“
124. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
vo výške 500,00 eur na podujatie „XXIX ročník letnej akadémie Móra Jókaiho“
125. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
vo výške 400,00 eur na podujatie „XVI. ročník recitačného tábora Móra Jókaiho“
126. Židovská náboženská obec, Eötvösova 15, 94501 Komárno
vo výške 800,00 eur na celoročnú činnosť – Klub Shalom
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je
vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 3 VZN č.
13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru
a záujmovú umeleckú činnosť,

B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia,
resp. od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu.

 

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0