Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 16.1: TE-599/2020 Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport- na jednorazovú aktivitu športových klubov - Javaslat pénzügyi támogatás megítélésére a sportegyesületek számára Komárom város költségvetéséből - egyszeri tevékenység támogatása

Uznesenie 627/2020: Uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov na rok 2020 z rozpočtu mesta Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na jednorázová aktivitu športových klubov z rozpočtu
mesta podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno
na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu 10 750,00 eur nasledovne :
1. Cirkevná spojená škola Marianum , Biskupa Királya Komárno
- vo výške1 100,00 eur na akciu Športuj inak – netradičné športy v Komárne
2. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno,
-vo výške 420,00- eur na Medzinárodný volejbalový turnaj študentiek stredných škôl
-vo výške 750,00 eur na usporiadanie XV. ročníka basketbalového turnaja Memoriál
Eduarda Šeba,
-vo výške 380,00 eur na 7.ročník Turnaja stredoškoláčok vo futbale – Victoria CUP
3. Centrum vzdčelávania a rozvíjania talentu, Kúpeľná ul. č 1022/4,Komárno
- vo výške 200,00 eur na osvetu v oblasti zdravého životného štýlu
a športovania / besedy/, športové aktivity pre deti
4. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno
- vo výške 800,00 eur na usporiadanie 10. ročníka Olympijského festivalu detí
a mládeže / podpora mládežníckeho športu /,
5. Százvai Szabolcs, Vŕbová ul. 5408/2, Komárno
- vo výške 200,00 eur na podporu a propagovanie florbalu pre všetky vekové kategórie
6. ŠK Bike klub Piko, Eötvösa 41 ,Komárno
- vo výške 1 000,00 eur na Piko-Bike maratón 9.ročník
7. Športový klub Gymnázium H. Selyeho Komárno, Ul. biskupa Királya 5,
Komárno
-vo výške 1 800,00 eur na usporiadanie pretekov „Klapka György kupa“
„Generációk találkozója“,SZMGOB – basketbal
8. Spoločnosť Istvána Cornidesa, Komárno
- vo výške 200,- Eur na 8 hodinový Aerobik Maratón- 4.ročník
9. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická , Petőfiho 2,Komárno
- vo výške 1 000,00 eur na športový deň školy
10. Bíro Lucián, n.f. , ul. Biskupa Királya 30 ,Komárno
- vo výške 200,00 eur – VII.ročník športovej súťaže J. Sarlósa
11. Slovenský rybársky zväz Komárno, MO Komárno
- vo výške 0,00- eur na medzinárodné rybárske preteky V.ročník APALI Carp Cup

12. PATRONA nostra n.o. Rozmarínova ul. 2, Komárno
- vo výške 300,00 eur na projekt „Letné tenisky“ – 2. ročník
13. Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínova, Rozmarínova ul. 1,Komárno
- vo výške 300,00 eur na ROZMARING CUP 6.ročník medzinárodného turnaja
vo florbale žiakov
14. Regionálne osvetové stredisko , Petöfiho 2 , Komárno
- vo výške 300,00 eur 12. ročník Pohybom ku zdraviu
15. 1. Správcovská n.o. Lesná 4173/32, Komárno
- vo výške 300,00 eur – na projekt „ Rozhýb svoje telo „
16. Karpatia Sport , občianske združenie , Dunajské nábrežie,Komárno
- vo výške 1 500,00 eur na usporiadanie medzinárodného futbalového turnajaputovný
pohár III. „ Aranycsapat kupa „
s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 2/2012 o
poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport
v znení VZN č.15/2012,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v
zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0