Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 15: Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2020 - Javaslat pénzügyi támogatás megítélésére kulturális és művészeti tevékenységre a 2020. évre

Uznesenie 626/2020: Uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť podľa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť nasledovne:
1. Komárno a okolie n.f. Hradná č.1 94501 Komárno
na podujatie Slávnostný galakoncert – 150 výročie nar. F.Lehára
2. Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok, Námestie
Kossutha 3, 945 01 Komárno
na podujatie „Kultúrne prechádzky okolo Komárna“.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0