Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 16.2: TE-598/2020 Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport- návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov - Javaslat pénzügyi támogatás megítélésére a sportegyesületek számára Komárom város költségvetéséből - egész évi tevékenység támogatása

Uznesenie 628/2020: Uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2020 z rozpočtu mesta Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov z rozpočtu mesta
podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na telesnú
kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012, spolu 274 250,- eur nasledovne:
1. AQUA Club Komárno 500 eur
2. FALKA O.Z. 200 eur
3. Cykloturistický klub Slobodní pútnici 1500 eur
4. Capoeira O.Z. 1550 eur
5. WOLF Fight club O.Z. 3500 eur
6. Občianske združenie Lepšie zdravie 1200 eur
7. Kajak & kanoe klub Komárno 22 000 eur
8. Comorra Powerlifterz 0,00 eur
9. KFC Komárno 51 000 eur
10. Klub extrémnych športov Komárno 1000 eur
11. Klub turistov KORMORÁN 1500 eur
12. Klub športového potápania POSEIDON Komárno 3000 eur
13. Klub Vodného Motorizmu LODIAR 1000 eur
14. Klub vodného póla Komárno 16 000 eur
15. Klub vodných motoristov KORMORÁN 1000 eur
16. Komárňanský šachový klub 2 000 eur
17. Mestský basketbalový klub Komárno 44 000 eur
18. Slovenský rybársky zväz Komárno 2000 eur
19. Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno 5 500 eur
20. Plavecký oddiel KomKo Komárno 4 000 eur
21. TJ STEP / ŠAK športový atletický klub 1 200 eur
22. Slovenská federácia KEMPO 8 000 eur
23. Športový biliardový klub 0,00 eur
24. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK 7 000 eur
25. ŠSK ROYAL 3 700 eur
26. Tenisový klub SPARTAK Komárno 3 000 eur
27. TJ Dynamo Nová Stráž 8 000 eur
28. Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno 800 eur
29. TJ SPŠ Komárno 600 eur
30. TJ Step Komárno/BK juniori - basketbal 20 000 eur
31. Volejbalový klub Spartak UJS Komárno 50 800 eur
32. Zápasnícky klub Spartacus Komárno 5 000 eur
33. STRONGMAN Komárno 1 000 eur
34. Zdr. Maď. rodičov na Slovensku, ZO pri
ZŠ Eötvösa s VJM 500 eur
35. Bence Kiss -Brazilské Jiu-Jitsu 0,00 eur
36. Maroš Kudlík – Human Health Institute 1 200 eur
37. Sportakadémia Komárs tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie
všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 2/2012 o poskytovaní
finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN
č.15/2012
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v
zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mestano 1000 eur

 

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0