Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 17: TE-479 Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry a následného personálneho obsadenia - A részvénytársaság létrehozásához szükséges iratok, a szervezeti felépítés és az azt követő személyzet javaslata

Uznesenie 629/2020: Uznesenie na založenie akciovej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta Komárno a personálne obsadenie akciovej spoločnosti

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
návrh mesta Komárno na založenie obchodnej spoločnosti KN SMART SERVIS a.s.,
B/ schvaľuje
založenie akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií so 100 % majetkovou
účasťou mesta Komárno s obchodným názvom KN SMART SERVIS a.s., so sídlom
Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno podľa § 154 a nasl. Obchodného zákonníka,
C/ schvaľuje
Stanovy akciovej spoločnosti s obchodným názvom KN SMART SERVIS a.s., so
sídlom Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno,
D/ schvaľuje
zástupcov mesta Komárno do orgánov akciovej spoločnosti KN SMART SERVIS a.s.,
so sídlom Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno, nasledovne:
Do predstavenstva novovzniknutej akciovej spoločnosti:
1. Ing. Marian Šulák - predseda
2. Ing. Bohumír Kóňa - člen
3. Ing. Ján Sólymos - člen
Do dozornej rady novovzniknutej akciovej spoločnosti:
1. Mgr. Károly Less - člen
2. Ing. Marian Molnár - člen
3. MUDr. Anton Marek - člen
E/ žiada a splnomocňuje
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno,
vykonaním všetkých potrebných právnych úkonov súvisiacich so založením novej
obchodnej spoločnosti v zmysle bodu B/, C/ a D/ tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0