Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 18: TE-555/2020 Správa o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2019 - Jelentés Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2019 - es évi megvalósítási tervének kiértékeléséről

Uznesenie 630/2020: Uznesenie k správe o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
správu o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta
Komárno na rok 2019 (správa tvorí prílohu uznesenia).

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0