Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 19: TE-556/2020 Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2020 - Javaslat Komárom város szociális szolgáltatások közösségi tervének a 2020-as évi megvalósítási tervének elfogadására

Uznesenie 631/2020: Uznesenie na schválenie návrhu Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
Realizačný plán ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok
2020,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb mesta Komárno na rok 2020,
Termín: do 28. februára 2021.
2. zabezpečiť vyhotovenie Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno
na ďalšie obdobie.
Termín: do 28. februára 2021.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0