Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 20.2: TE-558/2020 ZO rodičov telesne postihnutých detí

Uznesenie 633/2020: Uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotné
účely podľa VZN mesta Komárno č. 6/2017 o priznaní dotácie z účelového fondu z
rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:
ZO rodičov telesne postihnutých detí, so sídlom 945 01 Komárno, Záhradnícka ul. 16/8,
IČO: 37858483 na rekondično-rehabilitačný pobyt v Bardejove vo výške 800,- eur.
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a následne poukázať schválenú finančnú dotáciu
z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely pre
organizáciu: ZO rodičov telesne postihnutých detí, so sídlom 945 01 Komárno,
Záhradnícka ul. 16/8, IČO: 37858483.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0