Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 21.1: TE-567/2020 Pridelenie bytu - lakáskiutalás

Uznesenie 634/2020: Uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A / schvaľuje
výnimku v zmysle § 15 bod 2 VZN č. 6/2011 v znení VZN č. 10/2015 o
prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Komárno a prideliť 1 izbový byt na adrese Ul.
roľníckej školy 51/56 v Komárne pre A. R., trvalým pobytom 945 01
Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude
uzatvorená v zmysle § 9 ods. 3 a 4 VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve
mesta Komárno v znení VZN č. 10/2015 na dobu určitú 1 rok,
B / žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0