Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.1: TE-431_2019_Varga Gabriel_orná pôda_prenájom

Uznesenie 635/2020: Uznesenie k žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku, parc. registra „C“ č. 11787 o výmere 24 469 m2, orná pôda,
vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, pre G. V., rodeného V., s trvalým pobytom
945 01 Komárno, na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko ako SHR od roku 2017 neustále investoval do
zvýšenia kvality predmetných pozemkov, ich permanentne obhospodaroval a podľa ust. §
13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z .z., má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo
561/2019 zo dňa 28 novembra 2019 a zverejnený dňa 06. decembra 2019 na
úradnej tabuli a na webovom sídle mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase
zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
prenájom pozemku, parc. registra „C“ č. 11787 o výmere 24 469 m2, orná pôda,
vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, pre G. V., rodeného V., s trvalým
pobytom 945 01 Komárno, na účely poľnohospodárskej výroby, na dobu určitú 5
rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
nakoľko ako SHR od roku 2017 neustále investoval do zvýšenia kvality
predmetných pozemkov, ich permanentne obhospodaroval a podľa ust. § 13 ods. 2
zákona č. 504/2003 Z.z., má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy za nasledovných podmienok:
za nasledovných podmienok:
- nájomca sa zaviaže, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
- nájomca sa zaviaže, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
- nájomca sa zaviaže, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie
poľnohospodárskych plodín,
- na prenajatom pozemku je neprípustné prihnojovanie hnojovicou ošípaných
2. nájomné za 1 ha prenajatého pozemku sa určuje dohodou zmluvných strán
ako súčet:
a) „obvyklého nájomného“, ktorým sa rozumie údaj o výške nájomného za
1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za
predchádzajúci rok zverejní okresný úrad pre každé katastrálne územie
z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného
podľa § 14 ods.3 zákona č. 504/2003 Z.z. ako priemernú výšku
nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy

b) konštanty vo výške 26,50 eur za každý ha prenajatej pôdy.
3. Za rok 2019 sa výška „obvyklého nájomného“ stanoví podľa stavu
k 30.6.2019, ktorý zverejní okresný úrad v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
4. Výška „obvyklého nájomného“ sa každoročne upraví na výšku, ktorú
každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejní okresný úrad pre každé
katastrálne územie v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B. tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0