Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.2: TE-493_2019_Mgr. Močáryová Helena_osobitný zreteľ

Uznesenie 637/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer predaja pozemku, diel 1 k parcele registra „C“ č. 7051/220 o výmere 2 m2,
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-443/2019 od parc. reg.
„C“ č. 7051/202 o výmere 626 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno pre Mgr. H. M., rodenú K., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 565/2019 zo
dňa 28. novembra 2019, zverejnený dňa 06.12.2019 na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ
v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov,
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- predaj pozemku, diel 1 k parcele registra „C“ č. 7051/220 o výmere 2 m2, ostatná
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-443/2019 od parc. reg. „C“
č. 7051/202 o výmere 626 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno pre Mgr. H. M., rodenú K., s trvalým pobytom 6, 945 01 Komárno, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko na pozemku je časť novopostavenej
garáže vo vlastníctve žiadateľky, ktorej snahou je usporiadanie majetkových
pomerov k pozemku pod stavbou,
2. kúpnu cenu pozemku za BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom 75,60 eur,
za nasledovnej podmienky:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny
v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí
kupujúci,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0