Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.3: TE-496_2019_Magyaricsová_predaj pozemkov

Uznesenie 638/2020: Uznesenie k predaju pozemkov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámer predaja pozemkov na parcelách reg „C“. č. 9678, vo výmere 14 m2,
zastavaná plocha a reg. „C“ č. 9679, vo výmere 985 m2, záhrada, vedené na
LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre M. M.ú, rodenú P., s trvalým pobytom 945 01
Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemky užíva od
roku 1965, pravidelne platí za ne daň z nehnuteľností a na parcele reg. „C“.č.9678
sa nachádza záhradná chata v jej vlastníctve.
2. kúpnu cenu pozemkov vo výške 40% platnej BDÚ t.j.9,76 eur/m2, celkom
zaokrúhlene 9 750,00 eur,
za nasledovných podmienok:
- mesto zverejní svoj zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0