Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.4: TE-430_2019_Csémy Olivér_osobitný zreteľ

Uznesenie 639/2020: Uznesenie na predaj pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
zámer predaja pozemku parcely registra „C“ č. 2029/4, vo výmere 181 m2, ostatná
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. O. Cs., s trvalým pobytom 945
05 Komárno, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 556/2019 zo dňa 28.novembra 2019 , zverejnený dňa 31.12.2019 na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta s dodržaním 15 dňovej lehoty zverejnenia
a ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 2029/4, vo výmere 181 m2, ostatná
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. O. Cs., rodeného Cs.,
s trvalým pobytom 945 05 Komárno, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, z dôvodu, že predmetný pozemok susedí s pozemkom parc. reg.
„C“ č. 2029/1, ktorý je v spoluvlastníctve žiadateľa. Pod predmetným
pozemkom sa nachádza verejná kanalizácia, nie je zastaviteľný alebo
využiteľný samostatne a nie je možné ho prenajímať iným osobám,
2. kúpnu cenu pozemku podľa znaleckého posudku č. 117/2019,
vypracovaným Ing. Jozefom Szabóom, dňa 28.10.2019, znalcom v odbore
stavebníctvo, vo výške 3800,00 eur, za nasledovných podmienok:
- kupujúci uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného, 1.140,00 eur, z titulu
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej
výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0