Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.5: TE-570_2020_TRENDINEX s.r.o._predaj pozemkov_obytný dom

Uznesenie 640/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemkov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
spôsob prevodu majetku mesta podľa § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predajom
nehnuteľností :
parc. reg. „C“ č. 7051/63 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/181 o výmere 99 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/182 o výmere 99 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/183 o výmere 99 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/184 o výmere 143 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/185 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/186 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/187 o výmere 108 m2, ostatná plocha a
parc. reg. „C“ č. 7051/188 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
všetky vedené na LV č.6434 v k.ú. Komárno,
formou obchodnej verejnej súťaže, s vyvolávacou cenou podľa BDÚ vo výške 36,40
eur/m2, celkom 35 672,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
B/ schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností:
parc. reg. „C“ č. 7051/63 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/181 o výmere 99 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/182 o výmere 99 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/183 o výmere 99 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/184 o výmere 143 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/185 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/186 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
parc. reg. „C“ č. 7051/187 o výmere 108 m2, ostatná plocha a
parc. reg. „C“ č. 7051/188 o výmere 108 m2, ostatná plocha,
všetky vedené na LV č.6434 v k.ú. Komárno, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto
uznesenia,
C/ schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
Mgr. Tímea Szénássy, predseda,
JUDr. Štefan Bende, člen,
MUDr. Anton Marek, člen,
Beáta Kmeťová, člen,
Mária Bakoš Vitál, člen,

D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,
E/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,
F/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia.
2. predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledku obchodnej
verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0