Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.6: TE-572_2020_Rajtár, Michálek_predaj pozemku

Uznesenie 641/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemkov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej
súťaže,
· parcely reg. „C“ č. 5451/66 o výmere 25 m2 , druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, vedená na LV č. 6434,
· novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5451/68 o výmere 25 m2 , druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vedená na LV č. 6434,
· novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5451/67 o výmere 25 m2 , druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vedená na LV č. 6434,
vytvorených geometrickým plánom č. 24/2019 zo dňa 11.06.2019 z parcely reg. „C“
č. 5451/1 o výmere 19 344 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č.6434
v k. ú. Komárno
s vyvolávacou cenou podľa BDÚ t.j. 39,20 eur/m2 , celkom 980,- eur (25 m2) za každú
novovytvorenú parcelu, ktorá je zároveň najnižším podaním,
B/ schvaľuje
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže na
predaj:
· parcely reg. „C“ č. 5451/66 o výmere 25 m2 , druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, vedená na LV č. 6434,
· novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5451/68 o výmere 25 m2 , druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vedená na LV č. 6434,
· novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 5451/67 o výmere 25 m2 , druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vedená na LV č. 6434,
vytvorených geometrickým plánom č. 24/2019 zo dňa 11.06.2019 z parcely reg. „C“
č. 5451/1 o výmere 19 344 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č.6434
v k. ú. Komárno,
ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia,
C/ schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
Dávid Kovács, predseda,
Mgr. György Batta, člen,
Mgr. Patrik Ruman, člen,
Ing. Katarína Prodovszká, člen,
Beáta Kmeťová, člen,

D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť oznámenie o spôsobe predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej
súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta
E/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,
F/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia.
2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy odpredaj predmetnej nehnuteľnosti na
základe výsledku obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0