Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.7: TE-573_2020_Leikert Marian - predaj pozemku

Uznesenie 642/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemkov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
spôsob prevodu majetku mesta podľa § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1
písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predajom nehnuteľnosti:
- parcely registra „C“ č. 8090/10 o výmere 20 m2, ostatná plocha, vedenej na LV
č. 6434 v k. ú. Komárno,
formou obchodnej verejnej súťaže, s vyvolávacou cenou podľa BDÚ t.j. 38,50
eur/m2 , celkom 770,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.,
B/ schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľnosti: parcely registra „C“ č. 8090/10 o výmere 20 m2, ostatná plocha,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia,
C/ schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
Mgr. Károly Less, predseda,
Ing. László Stubendek, člen,
Ing. Zoltán Bujna, člen,
Ing. Katarína Prodovszká, člen,
Ing. Anikó Kovácsová, člen,
D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne
1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/
tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,
E/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,

F/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia.
2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy odpredaj predmetnej nehnuteľnosti na
základe výsledku obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0