Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.8: TE-574_2020_Ladislav Svarda_ osobitný zreteľ

Uznesenie 643/2020: Uznesenie k predaju pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámer predaja pozemku, parcely reg. „C“ č. 1710/530 o výmere 51 m², orná pôda,
vedenej na LV č.934 v k. ú. Nová Stráž pre Ing. L. S., rodeného S., s trvalým
pobytom 945 04 Komárno – Nová Stráž, ako prípad hodný osobitného zreteľa z
dôvodu, že pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, je
oplotený a z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie
alebo predaj iným osobám,
2. kúpnu cenu pozemku podľa platnej BDÚ za 44,00 eur/m2, celkom 2.244,00 eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 1985/2018 zo dňa 13. septembra 2018,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0