Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.9: TE-575_2020_Ondrej Seben - predaj pozemku

Uznesenie 644/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ konštatuje, že
žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu so súp. č. 523 na parc. reg. „C“ č.1710/21 a
je priľahlým pozemkom k žiadanej parcele, diel č 1 z pozemku parc. reg. „C“
č.1710/86, ktorá je predmetom kúpy a je prístupná iba cez ich pozemok,
B/ schvaľuje
1. v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou),
- predaj pozemku diel č.1 z parcely reg.“C“ č.1710/86, vo výmere 123 m2,
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-532/2019 zo
dňa 21.11.2019, vedenej na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž pre O. Š., rodeného
Š., a manž. L. Š., rodenú K., obaja s trvalým pobytom 945 04 Komárno
mestská časť Nová Stráž,
2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny podľa platnej BDÚ, za 17,60 eur/m2,
celkom 2164,80 eur , stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach
prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou“, za nasledovných podmienok:
- žiadatelia uhradia sumu vo výške 2 ročného nájomného, 1623,60 eur, z titulu
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho titulu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci.
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0