Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.10: TE-576_2020_Adamek Karol_predaj pozemku

Uznesenie 645/2020: Uznesenie k predaju pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
predaj pozemku, novovytvorejnej parcely reg.“C“ č.9864/19, vo výmere 114 m2, záhrada,
vytvorenej geometrickým plánom č. 51/2019 zo dňa 30.10.2019, vyhotoveným geodetickou
kanceláriou: Ing. Czíria Attila, IČO: 33938458, z parcely reg. „C“ č. 9864/1, vo výmere 4385
m2, vodná plocha, vedenej na LV č.6434 v k. ú. Komárno vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno pre K. A. a manž. M. A., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0