Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.11: TE-577_2020_Jozef Bokros_predaj

Uznesenie 646/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer predaja časti pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10168/37
o výmere 81 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
35974672-15/2020, z parcely reg. „C“ č. 10168/33 o výmere 986 m², zastavaná
plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre J. B., rodeného B.,
s trvalým pobytom 945 01 Komárno a pre manželku M. B., rodenú H, s trvalým
pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom
vytvorenia ochrannej izolačnej zelene od priemyselného areálu, nakoľko
žiadaný pozemok sa nachádza vedľa pozemku parc. reg. „C“ č. 10185/11,
o výmere 339 m2, záhrada, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov,
2. kúpnu cenu pozemku za 100% z BDÚ, t.j. 30,10 eur/m2, celkom 2.438,10 eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0