Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.12: TE-578_2020_Mgr. Vargová Iveta_predaj

Uznesenie 647/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer predaja pozemku, novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 6798/2 o výmere 2 m2,
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50550268-37/2019 z parc.
reg. „C“ č. 6798 o výmere 71 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno, pre Mgr. I. V., rodenú Zs., a manž. JUDr. T. V., rodeného V., obaja
s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
nakoľko na pozemku je časť novopostavenej garáže vo vlastníctve žiadateľov,
a ich snahou je usporiadanie majetkových pomerov k pozemku pod stavbou,
2. kúpnu cenu pozemku za BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom 75,60 eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0