Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.13: TE-579_2020_MUDr. Cséplö Peter

Uznesenie 648/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
neschvaľuje
predaj pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7334/8 o výmere 8 m2, zastavaná
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 103/2019, vyhotovený geodetickou kanceláriou
ALFYGEO, so sídlom Senný trh 13, 945 01 Komárno, IČO: 33 779 571 z parc. reg. „C“ č.
7334/1 o výmere 7545 m², zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre
MUDr. P. Cs., rodeného Cs., trvalým pobytom 945 01 Komárno.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0