Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.13: TE-579_2020_MUDr. Cséplö Peter

Uznesenie 649/2020: Uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer predaja pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7334/8
o výmere 8 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
103/2019, vyhotovený geodetickou kanceláriou ALFYGEO, so sídlom Senný trh
13, 945 01 Komárno, IČO: 33 779 571 z parc. reg. „C“ č. 7334/1 o výmere 7545
m², zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. pre MUDr. P. Cs.,
rodeného Cs., trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza vedľa pozemku, parc. reg.
„C“ 7334/6, a k plánovanému vybudovaniu oplotenia je potrebný žiadaný
pozemok z dôvodu nutnosti dodržania ochranného pásma 1 m k existujúcim
inžinierskym sieťam,
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 49,30 eur/m2, celkom 394,40 eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja kúpnej zmluvy.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0