Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.14: TE-585_2020_Amante,n.o._Zmluva o BZ o zriadení VB

Uznesenie 650/2020: Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky
parcely:
Parcelné
číslo
Reg.
KN
LV
č.
Výmera
v m²
Druh pozemku Katastrálne
územie
7045/1 C 6434 4585 ostatná plocha Komárno
7046/1 C 6434 1226 ostatná plocha Komárno
vedené na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, spolu cca. 64 m2, na uloženie inžinierskych
sietí medzi mestom Komárno ako budúcim povinným z vecného bremena a Amante,
n.o., IČO: 45 740 143, so sídlom Lesná 911/34, 946 32 Marcelová, ako budúcim
oprávneným z vecného bremena,
za nasledovných podmienok:
- odplatné vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu
dohodnutú zmluvnými stranami vo výške 18,- eur/m²,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych
sietí a zariadení geometrickým plánom,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0