Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.15: TE-586_2020_VOGI, spol. s.r.o._vecné bremeno

Uznesenie 651/2020: Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú
v zásadách hospodárenia) uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na
novovytvorenú parc. reg „C“ č. 2814/3 vo výmere 78 m2, ostatná plocha, vedenej na
LV č. 6434 v k. ú. Komárno podľa priloženého geometrického plánu
č. 44538359-331/2019 vytvorenej z parc. reg. „C“ č. 2814 o výmere 869 m2, ostatná
plocha, s povinným: Mesto Komárno IČO: 00 306 525, Nám. gen. Klapku 1, 945 01
Komárno, na zabezpečenie práva vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu
osobnými motorovými vozidlami, nákladnými a inými motorovými vozidlami,
pôsobiace „in rem“ v prospech vlastníka nehnuteľností vedených na LV č.
10263 v k.ú. Komárno, za nasledovných podmienok:
- odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú s jednorazovou odplatou
18,00 eur/m2
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena je 30 dní
odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí oprávnený
z vecného bremena,
B/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0