Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.16: TE-587_2020_OVS_MŠ Handlovská

Uznesenie 652/2020: Uznesenie na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na Uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
spôsob prevodu majetku mesta podľa § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1
písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predajom nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže:
- stavby so súp. č. 1604 na parcele registra „C“ č. 5113/1 a pozemku parcely reg.
„C“ č. 5113/1 o výmere 253 m2 zastavané plochy a nádvoria,
- pozemku parcely reg. „C“ č. 5113/2 o výmere 74 m2 zastavané plochy a nádvoria
- pozemku parcely reg. „C“ č. 5113/3 o výmere 1330 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo
výške všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého posudku č.9/2020,
vypracovaného Ing. Alenou Šagátovou, znalkyňou z odboru stavebníctvo vo výške
144.000,00 eur,
B/ schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktoré tvoria prílohu č. 1
tohto uznesenia,
C/ schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných
návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
JUDr. Štefan Bende, predseda
Baltazár Ryšavý, člen
MUDr. Anton Marek, člen
Ing. Katarína Prodovszká, člen
Mária Bakoš Vitál, člen
D/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta
1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej
súťaže, v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, na úradných tabuliach mesta, na
internetovej stránke mesta, v regionálnej tlači,
2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia
na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta,

E/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta
o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,
F/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní odo dňa schválenia uznesenia.
2. predložiť informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0