Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.17: TE-588_2020-Celoročné terasy

Uznesenie 653/2020: Uznesenie k žiadosti o na umiestnenie celoročnej terasy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ schvaľuje
celoročné užívanie pozemku mesta Komárno, časti parc. registra „C“ č. 2187 o výmere 49,5
m2, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre SHORT, s.r.o., IČO: 51 152 819, so sídlom
Lesná 1889/8C 946 32 Marcelová, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.47595/N na celoročné rozšírenie odbytovej plochy trvalej
prevádzkarne žiadateľa, t.j. na umiestnenie celoročnej terasy v súlade s podľa čl. 9 a 10
Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta
Komárno,
B/ schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zámer prenájmu pozemku, časti parc. registra „C“ č. 2187 o výmere 49,5 m2,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre SHORT, s.r.o., IČO 51 152 819, so
sídlom Lesná 1889/8C 946 32 Marcelová, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.47595/N ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu umiestnenia celoročnej terasy,
2. nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ 10,83 eur/m2/rok, t.j. 44,67
eur/mesiac
za nasledovných podmienok:
- nájomné sa platí za obdobie od 01.11. do 31.03 v zmysle čl. 9 ods. 3 Zásad
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta
Komárno,
- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
C/ žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme.


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0