Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie 654/2020: Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
HE-HOLDING s.r.o., IČO: 50 505 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava, Oddiel: s.r.o., vložka č. 114215/B
Sídlo:Jelenia 1 811 05 Bratislava – Staré Mesto
Letná terasa: Palatínova ul. 25A 945 01 Komárno
Z p.č.:1904 rozloha LT: 24 m2

 


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0