Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie 655/2020: Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Wolf De Luxxe s.r.o, IČO: 47 487 046, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 35764/N
Sídlo: ul. biskupa Királya 2844/29, 945 01 Komárno
Letná terasa: Nám. Gen.Klapku č.7, 945 01 Komárno
Z p.č.: 951 rozloha LT: 36 m2


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0