Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie 656/2020: Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Juraj Csorosz,- DONER-STREET FOOD, IČO:37 554 727, zapísaná v Živnostenskom
registri Okresného úradu Komárno, č. živn.reg.:401-5050
Miesto podnikania: J.Baranyaiho 2564/30, 945 01 Komárno
Letná terasa: Tržničné nám. 912, 945 01 Komárno
Z p.č.: 1916 rozloha LT: 30 m2


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0