Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie 657/2020: Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
PESTERA KN s.r.o., IČO: 47 464 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 35813/N
Sídlo: Klinčeková 2569/4 945 01 Komárno
Letná terasa: Nám. gen. Klapku č. 4, 945 01 Komárno
p.č. 951 rozloha: 30 m2


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0