Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie 658/2020: Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Helena Čiliaková - Čili, IČO: 40 529 347, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného
úradu Komárno, č.živn.reg. 401-13467
Miesto podnikania: I.Madácha 2796/8 945 05 Komárno
Letná terasa: Nám. gen. Klapku č.7, 945 01 Komárno
p.č. 951 rozloha: 32 m2


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0