Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie 659/2020: Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Allgrafit s.r.o., IČO: 44 014 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: s.r.o.,vložka č. 21709/N
Sídlo: Kapitánova ul. 4/23, 945 01 Komárno
Letná terasa: Vnútorná Okružná 3600, 945 01 Komárno
p.č. 964/1 rozloha: 23 m2


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0