Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.02.2020
Bod č. 22.18: TE-589_2020-Letné sezónne terasy

Uznesenie 661/2020: Uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi:
Melinda Tomová, IČO: 41 623 851 v Živnostenskom registri Okresného úradu Komárno,
Č. živn.reg.: 410-16330
Miesto podnikania: Kameničná 561, 946 01 Kameničná
Letná terasa: Nádvorie Európy, Nemecký dom 60, 945 01 Komárno
p.č. 29/3 rozloha: 15 m2


Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0